مدیریت طرح‌های فناوری

asli - Copy - Copy (2)

این بخش شامل طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای کلیه پروژه های پیش بینی تکنولوژی، مذاکرات تخصصی، ارزیابی تکنولوژی، عقد قراردادها، انتقال تکنولوژی، مستندسازی و نظارت بر حسن انجام کار میباشد. در واقع شرکت فن‌بازار بین الملل ایرانیان به طور کامل از طرح‌های فناوری تا کسب نهایی دانش فنی، مجموعه‌های متقاضی را همراهی می‌نماید.