برگزاری نشست های تخصصی

 

این نشست‌ها با هدف افزایش دانش فنی در صنایع مختلف و با تاکید بر توسعه فناوری شرکت‌های دانش بنیان داخلی برگزاری می‌شود. برنامه ریزی این نشست‌ها به گونه‌ای بوده که سبب افزایش تعامل متقابل شرکت کنندگان شده و زمینه لازم برای تعریف همکاری و طرح‌های مشترک فناوری فیمابین این مجموعه‌ها را ایجاد نماید.