اخبار

IMG_45B73B-903CA6-75A5AE-3B22E3-A44A79-D9F4A6

فن بازار برای تجارت فناوری

فن بازار، محلی به منظور مبادلات فناوری است و نقش واسطه‌ای برای رساندن اطلاعات فناوری به عرضه‌کنندگان، متقاضیان، کارآفرینان و...

تأسیس نخستین شتابدهنده زیست‌ فناوری پزشکی کشور

  نخستین شتابدهنده در حوزه زیست ‌فناوری پزشکی (دارو و تجهیزات) و طب بازساختی (سلول‌های بنیادی) و نهمین شتابدهنده عضو...